Historia parafii

W uniwersale Józefa II (akcie założycielskim miasta Podgórze) znalazł się artykuł, dotyczący konieczności budowy kościoła w nowo ukonstytuowanym mieście. Jednak, mimo że dekret ten wydany został w roku 1784, to powstania samodzielnej parafii /probostwa/   podgórzanie doczekali się dopiero 19 kwietnia 1818 roku, czterdzieści dwa lata po obietnicy cesarza Józefa II. Powstanie paraf i nie znaczyło zresztą wcale budowy kościoła ? do użytku wiernych i ks. Alojzego Owsińskiego, pierwszego proboszcza podgórskiego, oddano skromną kaplicę w Oekonomie Gebaeude, budynku rządowym. W pomieszczeniu tym znajdował się wcześniej magazyn mundurów ? łatwo sobie więc wyobrazić warunki, w jakich przyszło podgórskim parafianom spotykać się na nabożeństwach.
Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w roku 1832. Wówczas to na Rynku Podgórskim powstał kościół pw. św. Józefa, wybudowany wg projektu budowniczego miejskiego Franciszka Brotschneidera. Kościół ten, wzniesiony w stylu klasycyzującym, cechował się bardzo prostą konstrukcją, przypominając prostą skrzynię z niska wieżą od frontu. Wyposażono go w sprzęty pochodzące ze zburzonego (1835-38) kościoła pw. Wszystkich Świętych w Krakowie (drewniany ołtarz główny oraz marmurowe boczne).
Świątynia ta okazała się być zbudowana wadliwie i już na początku XX w. pojawiła się konieczność rozebrania jej. Do dziś jedyną pamiątką po starym kościele jest wznosząca się na tyłach nowej świątyni murowana dzwonnica z 1879 roku.
Gdy stało się jasne, że istniejący kościół grozi zawaleniem, zawiązał się komitet Budowy Kościoła, który w roku 1892 przyjął projekt autorstwa Józefa Kryłowskiego i Ignacego Sowińskiego. Jednak brak środków finansowych nie pozwalał na rozpoczęcie prac przy budowie. I może dobrze się stało, ponieważ przyjęty projekt zakładał wzniesienie skromnego, jednowieżowego kościoła, zdecydowanie mniej imponującego niż obecny.
Powstanie kościoła pw. św. Józefa w jego dzisiejszym kształcie podgórzanie zawdzięczają ks. Antoniemu Gruszeckiemu, ówczesnemu proboszczowi. Zwrócił on bowiem uwagę na wystawiony na wystawie w Pałacu Sztuki w Krakowie projekt architekta Jana Sas-Zubrzyckiego ? projekt nagrodzony II nagrodą w konkursie na kościół Chrystusa Zbawiciela w Warszawie. Jak się okazało, koncepcja architekta, miłośnika sztuki średniowiecznej, zainspirowanego budownictwem gotyku i renesansu, traf ła dokładnie w oczekiwania podgórskiego proboszcza.
W 1905 roku został rozebrany stary kościół, a 13 maja tegoż roku miało miejsce poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod nową świątynię. Roboty postępowały bardzo szybko, także 24 października 1909 roku odbyła się uroczystość konsekracji. Zaczęto wyposażać kościół.
Kościół św. Józefa

History of the parish

In the Proclamation of Joseph II (founding act of the city of Podgorze) was an article about the need to build a church in a newly constituted city. However, despite the fact that the edict was issued in 1784, the founding of the independent parish (presbytery), congregation did not appear until April 19, 1818, forty-two years after the promise of Emperor Joseph II. Rising of parish did not mean to build a church at all, for the use of the faithful. Fr. Aloysius Owsiński, the first parson, was given a modest chapel in Oekonomic Gebaude (a government building). In that room was previously a warehouse of uniforms. It is easy to imagine the conditions in which the parishioners came to meet on Eucharist.
This situation was changed just now in 1832. At that time, on the Podgórze Market was built St. Joseph church, design by the city builder Francis Brotschneider. This church, erected in a classicist style, was characterized by a very simple structure, reminiscent of a simple chest with a low tower from the front. It was provide with equipment from the demolished (1835-38) All Saints church in Krakow (wooden principal altar and marble side altars).
This temple turned out defective and already at the beginning of the 20th century it was necessary to demolish it. To this day, the only memento of the old church is the brick belfry rising from the back of the new church.
When it became clear that the existing church was threatening to collapse, a Church Construction Committee was established and in 1892 adopted a project by Józef Kryłowski and Ignacy Sowiński. However, the lack of financial resources prevented the commencement of construction works. And it may well have happened, because the accepted project assumed a modest, monolithic church, far less impressive than the present one.
The rise of the St.Joseph church is thanks to Fr. Antoni Gruszecki, then parish priest. He drew attention to the project of architect Jan Sas-Zubrzycki, exhibited at the Palace of Art in Kraków. The project was awarded the second prize in the competition for the church of Christ the Saviour in Warsaw. As it turned out, the concept of an architect, a lover of medieval art, inspired by Gothic and Renaissance architecture, met the expectations of the Podgórze parish priest.
In 1905, the old church was demolished, and on 13 May that year the dedication and foundation of the new temple was laid. Works progressed very quickly, also on 24 October 1909 the ceremony of consecration took place. They began to equip the church.