Kościół św. Józefa

1Kościół św. Józefa w Krakowie Podgórzu zaprojektowany przez prof. Politechniki Lwowskiej Jana Sas-Zubrzyckiego, architekta i teoretyka, reprezentanta historyzmu, to jeden z najpiękniejszych neogotyckich kościołów w Polsce. Został zbudowany w latach 1905 -1909, konsekrowany 24 pażdziernika 1909 roku. W tym samym czasie trwały prace nad wyposażeniem kościoła. Powstały ołtarze, neogotycka ambona / 1910 r./, tabernakulum / 1909 r. / zaprojektowane przez prof. Jana Sas-Zubrzyckiego, a wykonane w pracowni Piotra Seipa, i cztery neogotyckie konfesjonały / 1913 r./wykonane w pracowni Andrzeja Szajny z Jasła. W kościele znajduje się 7 neogotyckich ołtarzy. W obejściu-ambicie kościoła na lewej ścianie znajduje się płaskorzeżba wykonana przez Wita Wisza i Mariana Krzyka , przedstawiająca „Zaślubiny św. Józefa z Matką Bożą”. Obok płaskorzeżba przedstawiająca Wniebowzięcie Matki Bożej / dawniej przesłona w ołtarzu MB Nieustającej Pomocy/.W kaplicy Krzyża za ołtarzem głównym znajduje się wizerunek Ukrzyżowanego Chrystusa dzieło Zygmunta Langmana z 1909 r. Nawę główną oświetlają trzy żyrandole;, dwa mosiężne i jeden kryształowy; największy z nich mosiężny został wykonany w pracowni Piotra Seipa w 1910 roku. Żyrandole w nawach bocznych i ambicie zostały wykonane także w 1910 roku. W kościele znajdują się organy wyposażone w 24 głosy, wybudowane przez firmę Adolfa Homana z Warszawy, zakupione dla kościoła w 1922 r. Charakterystyczną cechą tej świątyni jest wielka ilość; 67 wizerunków świętych w rzeźbach, płaskorzeżbach i obrazach, na frontonie kościoła i wewnątrz, w ołtarzach.

St.Joseph Church

Church of Sts. Joseph in Cracow Podgórze designed by prof. Jan Sas-Zubrzycki from The Lviv University of Technology, architect and theorist, representative of historicism. It is one of the most beautiful Neogothic churches in Poland. It was built in 1905-1909, consecrated on October 24, 1909. At the same time, work on the church’s equipment was on going. Altars, neo-gothic pulpit (1910), tabernacle (1909), projected by prof. John Sas-Zubrzycki and made in the studio of Peter Seipa, and four neogothic confessional (1913) in the studio of Andrzej Szajny from Jasło. There are 7 neogothic altars in the church. In the bypass of the church on the left wall there is a relief made by Vit Wisz and Marian Krzyk, depicting „The marriage St. Joseph with the Mother of God”. Next to the relief depicting the Assumption of Mother of God ( formerly shed in the altar of the Mother of Perpetual Help). In the chapel of the Cross, behind the principal altar is the image of Christ Crucified by Sigismund Langman from 1909. The main nave is illuminated by three chandeliers, two brass and one crystal; the largest of these brass was made in the studio of Peter Seip in 1910. Chandeliers in the side naves and ambition were also made in 1910. The church has the 24 voices organ, built by Adolf Homan from Warsaw, bought for the church in 1922. A characteristic feature of this temple is the great amount; 67 images of saints in sculptures, basreliefs and paintings, on the front of the church and inside, in the altars.