Dyżury Zespołu Charytatywnego odbywają się na plebanii

(ul. Zamoyskiego 2), w lokalu nr 3, dwa razy w tygodniu:

wtorki 16.00 – 18.00
czwartki 9.00 – 11.00

z wyjątkiem świąt kościelnych

Tel.: 12/ 656-70-31
Adres email: fundacja89@tlen.pl
Nr rachunku bankowego: 38 1750 0012 0000 0000 2134 9119

Zarząd Fundacji:

Teresa Woźniakiewicz – prezes

Anna Grochal – członek Zarządu

Anna Kozłowska– członek Zarządu

Małgorzata Romańska – członek Zarządu

Zofia Korczak-Chodorowska  – skarbnik

 

 

 

KRÓTKA HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY

Od 1989 r. przy parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu działa Zespół Charytatywny (obecnie 14 osób), którego członkowie stali się założycielami Fundacji Charytatywnej św. Józefa, powołanej do życia w 1991 r. Fundacja działa w lokalu plebanii, przy ul. Zamoyskiego 2, udostępnionym przez poprzedniego ks. proboszcza parafii św. Józefa – ks. prałata Franciszka Kołacza.

Wszyscy członkowie Zespołu i Fundacji pracują społecznie (nieodpłatnie), poświęcając swój czas i siły, a także korzystając często z własnych środków transportu. Chcąc zwiększyć swoją skuteczność działania i pozyskiwania funduszy na cele charytatywne Fundacji, jej członkowie biorą udział w szkoleniach organizowanych dla organizacji pozarządowych, działających na zasadzie wolontariatu. Uczestniczą również w rekolekcjach dla zespołów charytatywnych, organizowanych rokrocznie przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Są także zapraszani na tradycyjny już Opłatek z Ks. Kardynałem.

Jednym z głównych celów statutowych Fundacji jest udzielanie pomocy materialnej (żywnościowej i rzeczowej), ubogim rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym i niepełnosprawnym. Liczba rodzin objętych opieką ulega pewnym zmianom, niestety jednak ciągle jeszcze nie obserwujemy jej zmniejszania się. Obecnie około 130 rodzin (w tym ok. 80 osób samotnych) z terenu parafii św. Józefa jest beneficjentami udzielanej pomocy. Osoby potrzebujące pomocy powinny się zgłaszać do ks. Jerzego, podczas jego dyżuru w kancelarii parafii, a następnie z otrzymanym skierowaniem udać się do zespołu charytatywnego w podanych wyżej godzinach jego dyżurów.

Pomoc żywnościowa polega na wydawaniu raz w miesiącu produktów spożywczych podczas dyżurów w lokalu Fundacji. Osobom leżącym i niepełnosprawnym, które nie mają możliwości odebrać prowiantu osobiście lub przez kogoś z rodziny, paczki żywnościowe dostarczane są do domu. W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy przygotowywane i wydawane są paczki okolicznościowe.

Członkowie Fundacji dokonują zakupów żywności i uczestniczą w jej transporcie oraz przygotowywaniu i wydawaniu paczek żywnościowych. Już od roku 2009 nie otrzymujemy dofinansowania z Urzędu Miasta Krakowa

W okresie od czerwca 2007 do 2014 roku Fundacja wydawała również żywność finansowaną przez Unię Europejską, rozdzielaną za pośrednictwem Caritas.

Pewna część żywności jest pozyskiwana z darów składanych do kosza przy ołtarzu św. Antoniego, podczas zbiórek ogłaszanych w parafii.

Ponadto Fundacja współorganizuje wraz z ss. Franciszkankami Rodziny Maryji, przy dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wieczerzę wigilijną dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu parafii. Osoby niepełnosprawne są dowożone przez wolontariuszy. Uczestnicy Wieczerzy otrzymują okolicznościowe paczki upominkowe.

Zwracamy się do wszystkich, którym los osób potrzebujących nie jest obojętny o wsparcie działalności Fundacji. Pomoc finansowa, choć nie bez znaczenia, nie jest jednak wbrew pozorom najważniejsza. Najważniejsi są ludzie, którzy chcą poświęcić swój czas i trud naszym Bliźnim. Dlatego serdecznie zapraszamy do pracy charytatywnej w naszej Fundacji.

 

SPRAWOZDANIE_MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CHARYTATYWNEJ ŚW. JÓZEFA ZA ROK 2016

 

Kościół św. Józefa

Historia Święci Ołtarze Galerie

Kościółek św. Benedykta

Historia Odpust "Rękawka" Galerie

Dzwonnica

Historia Dzwony Galerie

Kamieniołom JP2

Historia Scena Klub Galeria